Terug

  • Binnen 24 uur geleverd Geen extra kosten
  • Gratis verzending vanaf € 65,00
  • 14 dagen bedenktijd Niet goed? Geld terug!

Disclaimer

Verwerkersovereenkomst
Versie 1: 31 januari 2019
Joni 's Winkel , gevestigd te Spijkenisse, hierbij vertegenwoordigd door J.M.C Scholten (hierna: Joni 's
verhuur en avontuur).

Joni 's verhuur en avontuur beschikt over persoonsgegevens van diverse klanten (hierna: betrokkenen);
Joni 's verhuur en avontuur gebruik maakt van de diensten van Verwerker om hun eigen webwinkel te beheren.
Verwerker deze dienst aanbiedt in de vorm van een website die Joni 's verhuur en avontuur kan gebruiken om zijn
producten te verkopen;
Betrokkenen door gebruik te maken van de diensten van Verwerker persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens,
betaalgegevens, loggegevens en bestellinggegevens, achterlaten en deze geautomatiseerd worden verwerkt;
Joni 's verhuur en avontuur door middel van het gebruik van de diensten van Verwerker persoonsgegevens laat
verwerken door Verwerker; waarbij Joni 's verhuur en avontuur het doel en de middelen aanwijst. Dit in het kader van
de overeenkomst van 2017-03-07 tussen Partijen (hierna te noemen: Overeenkomst);
Verwerker bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten door middel van deze
verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) schriftelijk wensen vast te leggen;
Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Bewerker in de zin van artikel 1 sub e
van de Wbp;
Joni 's verhuur en avontuur aangemerkt wordt als Verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp;
waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hierna persoonsgegevens in de zin
van artikel 1 sub a van de Wbp worden bedoeld;
waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de Wbp of AVG worden bedoeld;
waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 gedoeld wordt op (de
corresponderende bepalingen uit) de AVG.
komen overeen:
Artikel 1. Doeleinden van verwerking
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Joni 's verhuur
en avontuur persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze
Verwerkersovereenkomst en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. Joni 's verhuur en avontuur zal
Verwerker schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze niet reeds in deze
Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens.
Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de
verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
1.3. De in opdracht van Joni 's verhuur en avontuur te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Joni 's
verhuur en avontuur en/of de betreffende betrokkenen.
1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal Joni 's verhuur en avontuur ervoor instaan dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het
moment dat de AVG van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst
geregelde verwerkingen. Joni 's verhuur en avontuur vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die
verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.
Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid
2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2.2. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde
omgeving.
2.3. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze
Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Joni 's verhuur en avontuur en onder de uitdrukkelijke
(eind)verantwoordelijkheid van Joni 's verhuur en avontuur. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens,
waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Joni 's
verhuur en avontuur, verwerkingen voor doeleinden die niet door Joni 's verhuur en avontuur aan Verwerker zijn
gemeld, verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De
verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Joni 's verhuur en avontuur.
2.4. Joni 's verhuur en avontuur staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van
persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op
enig recht van derden.
Artikel 3. Verplichtingen Verwerker
3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de
voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door
Verwerker vanuit diens rol.
3.2. Verwerker zal Joni 's verhuur en avontuur, op diens verzoek en binnen een redelijke termijn, informeren over de
door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
3.3. Verwerker zal Joni 's verhuur en avontuur in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Joni 's verhuur
en avontuur in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
3.4. Verwerker zal Joni 's verhuur en avontuur de noodzakelijke, en redelijkerwijs mogelijke, medewerking verlenen
wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande
raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.
3.5. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die
persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
werknemers, in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens
4.1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie (EU). Indien Verwerker
persoonsgegevens verwerkt in landen buiten de EU, kan dit alleen mits dat land een passend beschermingsniveau
waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze
Verwerkersovereenkomst en de Wbp.
4.2. Verwerker zal Joni 's verhuur en avontuur, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk melden om welk land of
welke landen het gaat.
Artikel 5. Inschakelen van derden of subverwerkers
5.1. Joni 's verhuur en avontuur verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in
te schakelen. De door Joni 's verhuur en avontuur verleende toestemming ziet eveneens op de aanstelling van
nieuwe subverwerkers.
5.2. Een actuele lijst van de subverwerkers kan worde
6.2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek,
de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet
onredelijk is.
6.3. Joni 's verhuur en avontuur stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij
zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
Artikel 7. Meldplicht datalekken
7.1. In het geval van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen
heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar
beste kunnen inspannen om Joni 's verhuur en avontuur daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen 36 uur te
informeren naar aanleiding waarvan Joni 's verhuur en avontuur beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten
en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie
volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden.
7.2. Joni 's verhuur en avontuur zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de weten/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en
eventueel betrokkenen.
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
wat de (vermeende) oorzaak is van het datalek;
wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
wat de (voorgestelde) oplossing is;
contactgegevens voor de opvolging van de melding;
wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Joni 's verhuur en avontuur, toezichthouder).
Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het
verzoek doorsturen aan Joni 's verhuur en avontuur. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
Verwerker zal Joni 's verhuur en avontuur de, redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het
afhandelen van het verzoek.
Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Joni 's verhuur en avontuur ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader
van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie
niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is
gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
voor zover Joni 's verhuur en avontuur uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan
derden te verschaffen; of
indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de
Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en
indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
Artikel 10. Audit
10.1. Joni 's verhuur en avontuur heeft enkel het recht een audit uit te voeren wanneer hij een concreet vermoeden heeft
dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verwerker ter uitvoering van deze
Verwerkersovereenkomst.
10.2. De kosten van de audit worden door Joni 's verhuur en avontuur gedragen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
deze Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, wordt beperkt tot de hoogte van de
laatste factuur die door Joni 's verhuur en avontuur is voldaan.
11.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Joni 's verhuur en avontuur de
schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Verwerker meldt. Iedere
vordering tot schadevergoeding door Joni 's verhuur en avontuur vervalt door het enkele verloop van drie maanden
nadat Joni 's verhuur en avontuur bekend is geworden met het feit dat hij schade heeft geleden.
11.3. Verwerker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Joni 's verhuur en avontuur als gevolg van een boete
opgelegd door een van de nationale toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, onder andere in
het kader van wettelijke meldplichten.

bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst leidend zijn.
11.5. De in de voorgaande leden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van opzet of grove
nalatigheid aan de kant van Verwerker.
Artikel 12. Duur en beëindiging
12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door instemming aan de kant van Joni 's verhuur en avontuur.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen, en bij
gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker aan Joni
's verhuur en avontuur toegang verlenen tot de persoonsgegevens voor de duur van één maand. Na afloop van het
hiervoor genoemde termijn zullen de persoonsgegevens van Joni 's verhuur en avontuur nog twee maanden in
quarantaine worden gehouden onder toezicht van Verwerker zonder dat Joni 's verhuur en avontuur hiertoe toegang
heeft. Na afloop van de drie maanden zal Verwerker de persoonsgegevens van Joni 's verhuur en avontuur en
eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
12.4. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijds schriftelijke instemming.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
13.2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verwerker is gevestigd.
Aldus overeengekomen en geaccordeerd door Joni 's Winkel op
31 januari 2019

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »